Maldives

                                                                       ދިވެހިރާއްޖެ

 

ދިވެހިރާއްޖޭ ގެ އުފެދުން

ޖިއޮލޮގިކަލް ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭ ގެ އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތަކާއި ފަރުތައް އުފެދިފައިވާ ގޮތާއި އެ ތަންތަނުގެ ހަގުދޮށިކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހޯދި ބެލިފައިވާ ކަމެއް އެނގިފައެއް ނެތެވެ. މިކަމަށް ދިރާސާއެއް ފުރަތަމަ ކުރެއްވި ކަމަށް ވަނީ ރޮބަރޓްސް މޮރެސްބީއެވެ. އެއީ 1834 މ. އިން 1836 މ. އަށެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް ސަރވޭކޮށް ޗާޓުކުރެހުމަށް އޭނާ އުޅުނު ދުވަސްވަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން ޖޭ.އިސްޓެންލީ ގަރޑިނަރ އެވެ. އެއީ 1899 މ. ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން 1902 މ. ވަނަ އަހަރު އުސްތާޒު އޭ. އެގަޒީސް އެވެ. މީގެ ފަހުންވެސް ބައެއް ހޯދުންތެރިން ކޮންމެ ވެސް ވަރެއްގެ ހޯދުންތަކެއް ހޯދާފައިވެއެވެ. މި ހޯދުންތަކުގެ ތެރޭގައި މިސުރުގެ އަލްމަބާޙިޘްގެ ޓީމު ގެ މަސައްކަތާއި ޔުނެސްކޯ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ހިންދު ކަނޑު ސާވޭ ކުރަން ފެށިފައިވާ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. އެ ސާވޭ ފުރިހަމަ ވާއިރު ދިވެހިރާއްޖެ އާ ބެހޭ ވަރަށް ގިނަ ހޯދުންތައް ހޯދި ފުރިހަމަ ވެފައި ވާނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އަތޮޅު ތަކާއި ރަށްތައް އުފެދިފައިވާ ގޮތާ މެދު މަހާއިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޑަރވިން ނަޒަރިއްޔާ ތަކެއް ފައުލޫކޮށްފައިވެއެވެ. އެކަމާ މެދު ޖިއޮލޮގިސްޓުންނާއި އިލްމުދާނުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ހިޔާލުތައް އުފެދިފައިވެއެވެ. އެބައެއްގެ ނަޒަރުގައި އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް އުފެދިފައި އޮތީ ވަރަށް ކުރީ ޒަމާނެއްގައި ހިންދު ކަނޑު އޮތް ބޮޑު އަތޮޅަކަށް މެދުވެރިވި ޖިއޮލޮޖިކަލް ހާދިސާ އަކަށް ފަހު ދެން އައި ޒަމާނެއްގައި އެ އަތޮޅު ގިރެމުން ގޮސް އަތޮޅުގެ ބައެއް ތަންތަން ކަނޑުގެ ސަތުހުން އަޑިއަށް ގެނބިފައިވަނިކޮށް އެ އަތޮޅުގެ ބެޑްރޮކުގައި އަލުން މުރަކަ ހެދި ދިރެމުން ބޮޑުވަމުން އައިސް އެކިއެކި ސިފައިގެ ގިރި ފަޅުތައް މައްޗަށް އުފުލި އެ ތަންތާގައި ރަށްތައް އުފެދި އަތޮޅުތަކަށް ވީއެވެ.

އަނެއް ބައެއްގެ ނަޒަރުގައި ކަނޑުގެ އަޑީގެ ބެޑްރޮކް ގިނިފަރުބަދީ ހަރަކާތްތަކަކުން އުފުލި ކަނޑުގެ ސަތުހުން މައްޗަށް އެރި ތަންތާގައާއި ދެ ފެންދޭތެރެއަށް އުފުލުނު ތަންތަނުގައި މުރަކަ ފަދަ ތަކެތި އުފެދި ދިރެމުން އައިސް ފަރު (ރިންގް) އުފެދި އެ ފަރުތަކުގެ ދުނީގައާއި ރިންގު ތަކުގެ އެތެރޭ ބައިގާ (އަތޮޅުތެރެ) ރަށްރަށް އުފެދި އަތޮޅުތައް އުފެދޭ ގޮތް ވީއެވެ.

ތިންވަނަ ބައެއްގެ ނަޒަރުގައި ދުނިޔޭގެ އައިސްއޭޖުގައި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު މާބޮޑަށް ފިނިގަނޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުގެ ލެވެލް ތިރިވެގެން ދިޔަދިއުމުގައި ކުރީގައި އުފެދިފައި ހުރި ފަރުތަކުގެ މުރަކަތައް މަރުވެ ރާޅާއި ވައިގެ ހަރަކާތުން ގިރިގެން ގޮސް ސިފަ ގެއްލިފައި ވަނިކޮށް ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އަލުން ހޫނު ވަމުން އައިސް އެތަންތާގައި އަލުން މުރަކައިގެ ވައްތަރުތައް ހެދި ދިރެމުން ގޮސް އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް އުފެދުނީ އެވެ.

Advertisements

problems regarding Hulhumale wastemanagement system

 

ރާއްޖެތެރޭގެ ގިނަ ރަށްތައްފަދައިން، ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ގޮތެއްގައި ކުނިނަށްތާލުމުގެ ދަތިކަން ހުޅުމާލެޔައްވެސް މިވަނީ ކުރިމަތިވެފަ. ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އެކު ބިނާ ކުރާ  ހުޅުމާލެޔަށް ދިމާވެފައިވާ މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި   ހުޅުމާލޭ ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ނުވަތަ އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރަމުން، މިރަށުގައި އުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނެގޮތަށް ތަފާތު ގިނަ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކަކާއި ހިދުމަތްތަކެއް އެޗްޑީސީއިން އަންނަނީ ފޯރުކޮށްދެމުން. އެގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބުތަކާ ވީހާވެސް ކައިރި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ކުނި އުކާލުމަށް ކޮންޓެއިނާރތަށް ބެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން، އެ ކޮންޓެއިނަރތަށް ދުވަހުން ދުވަހައް ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެޗްޑީސީ އިން ދަނީ ކުރަމުން. އެހެން ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް މަގުތަކުގައި ޑަސްބިންތައް ބެހެއްޓިފައި ނުވުމުން ދިމާވާ ދަތިތައް ބައެއް އާއްމުން ފާހަގަ ކުރޭ.

 މިކަން މިހެން އޮތުމުގެ ސަބަބުން ގިނަމީހުން ފަރުވާކުޑަކޮށްލައި މަގުތަކުގެ އެއްކައިރީގައާއި ރަށުތެރޭގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ކުނިބަހައްޓަމުންދޭ.

ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެންމެފަސޭހަގޮތް ހިޔާރުކޮށް މަގުމައްޗަށާއި އެހެނިހެންތަންތަނަށްވެސް ކުނިއަޅަނީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ދެން އެހިސާބުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށާއި މަގުންހިނގާ މީހުންނަށް ދިމާވެދާނޭ އުނދަގޫތަކަށް ވިސްނުމެއް ނެތި.

މިގޮތަށް ކުނިއެޅުމުން އެކުނިތަކުން ނުބައިވަސްދުވާ ހިނގާމީހުންނަށް އެތަކެއް އުނދަގޫތަކެއްވޭ.

މަގުތަކަށާއި އެހެނިހެން ތަންތަނަށް މީހުން ކުނިއަޅަމުން ގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން އެޗްޑީސީއިން، އެގޮތައް ކުނިއަޅާ ހިސާބުތަކުގައި ކުނިބެހެއްޓުން މަނާ ބޯޑް ބަހައްޓާފައި ހުރި ނަމަވެސް މިކަމަށް ސަމާލުވާ މީހުން މަދުކަމަށް އެޗްޑީސީ އިން ހާމަކުރޭ.

 މިހެންކަމުން މިއަދާހަމައަށްވެސް މިކަން އޮތީ ހައްލުނުވެ.

ހުޅުމާލެއަކީ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާ ރަށަކަށް ވާއިރު އާންމުންގެ މިފަދަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގެ ރީތިކަން ދަނީ ގެއްލެމުން.

 

P_20150917_104411_1Hi! i’m Leena , as you go through this BLOG hope you find things that interests you and also it gives you the informations you need. This blog includes most interestingly about FASHION, ART & DESIGN, Photography( which i LOVE the most 😉 ) and also it’ll give you other information like, things happening in the MALDIVES NATIONAL UNIVERSITY, probably all around “MALDIVES”.

 

 

MNU students field trip to A. Dh Fenfushi

71321149
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑިޕްލޮމާ އިން ޖަރނަލިޒަމް ދަރިވަރުން ފެންފުއްޓަށް ކުރި ތަމްރީނީ ދަތުރު.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑިޕްލޮމާ އިން ޖަރނަލިޒަމް ދަރިވަރުން 17 މަރޗް 2016  ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ފެންފުއްޓައް ކުރި ދަތުރުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ބަލާލީ އެރަށުގެ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ނިޒާމް ރާވާ ހިންގާ ގޮތުގެ މަށްޗަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ އާއްމު ހާލަތާ ބެހޭ ސަރވޭއެއް ގޭގެއައް ޒިޔާރަތްކޮށް ހޯދުނު މަޢްލޫމާތުގެ އަލީގައި ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. މި ދަތުރުގައި  އެރަށު ޒަމާންވީ ހިރިގަލު މިސްކިތުގެ ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހޯދާ އެއްކުރެވިފައިވެ އެވެ. އިތުރަށް ބަލާލެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ފެންފުށީގެ ފަރުގެ ދިރުންތައް  ބަލާލަން ދިޔުމާ   ކުނި ނައްތާލުމައް އެރަށު ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރާ މަރުކަޒައް ޒިޔާރާތްކޮށް އެކަން ކުރެވެމުންދާގޮތް ދަތުރުގެ ބައިވެރިން ތަޖްރިބާކޮްށްފައިވެއެވެ.    ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރި މި ދަތުރުގައި އދ. ފެންފުއްޓާ ބެހޭ ގިނަ މަޢުލޫމާތު ތަކެއް  ހޯދިފައި ވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ.

އދ. ފެންފުއްޓަކީ އެރަށު ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެކު ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރެވެމުންދާ މަދު  ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.  އެގޮތުން 2014 ވަނަ އަހަރު ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމް ފެށިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް އޭރު އެކަން ކުރެވެމުން ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުން ތަކަކާ އެކު ކަމަށް  ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.  ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި އޭރު އެރަށުގައި ކުނި ނައްތާލެވޭނެ އެއްވެސް ނިޒާމެއް ނެތްކަމަށާ އެރަށުގެ ރީތި ގޮނޑުދޮށްތައް ތޮއްޖެހިފައިވަނީ އެކިޒާތުގެ ކުނިބުނިން ކަމަށާއި، މުޅި ރަށުތެރެވަނީ ބުޅަލުގެ ހާއްޔަކަށް ވެފައިކަމަށް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވިއެވެ. ނަތީޖާޔަކަށް ވެގެން ދިޔައީ ރަށުތެރޭގެ ސިއްޙީ ހާލަތު ދަށަށް ގޮސް ބަލިމަޑުކަން އިތުރުވެގެން ދިޔުމެވެ. މިކަމުން އަރައިގަތުމަށްޓަކާ  ކުރެވުނު  މަޝްވަރާތަކާ މިންނެތް މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ޔަކަށް ވެގެން ދިޔައީ މި ނިޒާމް ގާއިމްކުރެވިގެން ދިއުމެވެ.  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭފުޅު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއަދާ ހަމަޔައް އާދެވުނު އިރު އާއްމުކޮށް އުކާލެވޭ ތަކެތީގެތެރެއިން ހަމަ އެކަނި ނައްތާލުމުގައި ދަތި ވެފައިވާ އެއްޗަކީ ނެޕީ ކަމުގައެވެ.image-87bea52f33fd53fa278fbb45ad85049f1a98e29017e45d21b5054464315ad829-V

އޭގެ އިތުރުން އެރަށު  އާސާރީ ބިނާއެއް ކަމުގައިވާ ހިރިގަލު ހުކުރު މިސްކިތައް ދަތުރުގެބައިވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްއެތަނުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވެއެވެ. މި މިސްކިތަކީ މީގެ 380 ވަރަކަށް އަހަރުކުރީގެ ބިނާއެއްކަމަށް ވެއެވެ. އަދި މި މިސްކިތުގައި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ވެވެއްގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ފެންވަޅު ކަމަށް ބުނެވޭ ވަޅުވެސް މި މިސްކިތުގައި ހުރުން ވެގެން ދިޔައީ މި މިސްކިއް އިތުރައް ހާއްސަވެގެން ދިޔަ ކަމެއްކަމުގައެވެ. މުޅިންވެސް ހިރިގަލުން ބިނާކުރެވިފައިވާ މިމިސްކިތަކީއެރަށުގައި މިހާުރު ފެންނަން ހުރި ހަމައެކަނި ހިރިގަލުގެ ބިނާވެސް މެއެވެ. ބުނެވޭގޮތުގައި ހިރިގަލުގެ މަސައްކަތްތެރިކަން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށިގެން ގޮސްފައިވަނީވެސް އދ. ފެންފުށީގައެވެ.

އދ. ފެންފުއްޓައް ކުރި މިދަތުރުގައި އެރަށު ފަރުގެ ދިރުން ބެލުމަށް ދިޔަދިޔުމުން ފާހަގަކުރެވުނީ ގިނައަދަދެއްގެ މުރަކަތަކެއް ހަލާކުވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަލައް ހެދެމުން ބޮޑވަމުންދާ މުރަކަތައްވެސް ފެނުނުކަން ފާހަގަކޮށްލެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަފާތު ވައްތަރުގެ އަދި އެކި ކުލަކުލައިގެ މަސް އެސަރަހައްދުން ފެނިގެން ދިޔައެވެ. މި ތަޖުރިބާ އަކީ ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށްވެސް މުޅިން އާ ތަޖުރިބާ އެކެވެ. އެރަށުގައި އެއްރެޔާއި ދެދުވާ ހޭދަވެގެން ދިޔައިރު، ދަތުރުގެ ބައިވެރިން އެކުގައި ހޭދަކުރެވުނު ކޮންމެ ވަގުތަކީވެސް ވަރަށްވެސް މަޖާ ވަގުތު ތަކެކެވެ.