workshop held by anti corruption commition regarding judicial issues in maldivess

P_20160303_091225އެންޓި ކޮރަޕްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި  އެމް.އެން.ޔޫ. ގުޅިގެން މިއަދު ހެނދުނު  9   އަކުން މެންދުރުފަހު  3  ކަށް ސޯލްޓް ރެސްޓޯރެންޓް، ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި  ބޭއްވި  މި ވަރކްޝޮޕްގައި  ޖުޑިޝަރީގައި  ދިމާވާ  އެކި  މައްސަލަތަކާއި  ރާއްޖޭގެ  ޖުޑިޝަރީ  ނިޒާމްތައް  ގާއިމްކުރެވިފައިވާ  ގޮތާއި  އޭގެ ހައްލުގެ މައްޗައް  މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިވަރކްޝޮޕްގައި  ބަލާލާފައިވާއިރު،  ރާއްޖޭގެ  ރަސްކަމުން  ފެށިގެން  ވެރިކަމާއިހަމައަށް  އައިސްފައިވާއިރު  އޭރާ  މިހާރުގެ  ކޯޓްތަކުގެ އަދި  ގާނޫނުލް  އުގޫބާތުތަކުގެ ތަފާތުތައް  މި ވަރކްޝޮޕްގެ  ބައިވެރިންނަށް  ބުނެދެވިފައިވޭ.  މީގެ އިތުރުން ވެސް  ރާއްޖޭގެ  ޖުޑީޝަރީގެ  ތާރީހާއި މިއަދުގެ  ޖުޑީޝަރީގެ  ހާލަތު  އޮތްގޮތުގެ  މައްޗައްވެސް އަލިއަޅުވާލެވިފައިވޭ.

މި ވަރކްޝޮޕްގައި  މައުލޫމާތު ދެއްވި  ބޭފުޅުންނަކީ  މިކަމުގެ  ތަޖްރިބާ ލިބިވަޑައިން  ތިއްބެވި ވަކީލެއްކަމުގައިވާ ސިރާޖް އަދި އެންޓި ކޮރަޕަޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅެއް.  މި ވަރކްޝޮޕް  ބޭއްވުމުގެ  މައިގަނޑު  މަގްސަދެއްކަމުގައި  މިކަން އިންތިޒާމް ކުރެއްވި  ފަރާތުން  ވިދާޅުވަނީ  އެބޭފުޅުންގެ އަމާޒަކީ  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް  ޖުޑިޝަރީގެ ނިޒާމް އޭގެ  އެންމެ  ފުރިހަމަ ގޮތުގައި  އަންގައިދިނުންކަމުގަ.  އަދި ރައްޔިތުންގެ  ފުރިހަމަ ހައްގު  އެމީހުންނަށް ކަޝަވަރުކޮށްދިނުން ކަމުގަވެސް  އެބޭފުޅުން  ވިދާޅުވެފައިވޭ.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s